תכנית איחוד וחלוקב - תיקון תקנות התכנון והבנייה

תקנות התכנון והבניה

תכנית איחוד וחלוקה (תיקון) התשע"ג - 2013

 

קובץ התקנות 7266 כ"ט בתמוז התשע"ג 7.7.2013

 

תיקון התקנון