FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדה -אינטרנט ומיחשוב

הועדה אחראית על נושאי המחשוב והאינטרט בלשכה. הועדה פועלת לשדרוג, עדכון ותחזוקת אתר לשכת השמאים על מנת שישמש כלי עבודה חיוני בעבודתם השוטפת של חברי הלשכה וכן יהווה אתר תדמיתי כלפי הציבור הרחב.
בנוסף הועדה ממשיכה בעדכון ותחזוקת מערכת מידע פנימית "קסנון", שמשמשת את חברי הלשכה ככלי אינפורמציה נוסף לעסקאות במקרקעין.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
052-3288900
חבר
076-5405502
077-5500634
050-5778676
077-4703313
חבר
03-5352479
03-5341168
054-7301555
153-3-5341168
חברה
050-9303947
03-6493587
חבר
0545935255
054-5935255
04-9961129
04-9961129
חבר
03-9794545
050-5511430
153-523542781
|
|
|
|
|