שמאי מכריע - שמאי מייעץ

טיוטה- מצורף תיקון לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס"ט-2008 אשר פורסמו באתר המועצה.

אנא התייחסותכם, עד ליום 27/8/09, ליו"ר הלשכה, ארז כהן, או ליועמ"ש הלשכה, עו"ד ענת לביא קוברסקי, באמצעות הדוא"ל. 

לחץ כאן.....

שמאי מכריע - שמאי מייעץ