תקנות שמאי מקרקעין

 הנוסח המחייב הוא זה המופיע בספר החוקים ובקובץ התקנות

קובץ התקנות- סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע

תקנות שמאי מקרקעין (בחינות), תשס"ו-2006

כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות) (תיקון) תשס"ה - 2005

תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות) (תיקון) תשס"ה - 2005

כללי שמאי מקרקעין (הכרה בתארים אקדמיים מחוץ לארץ) תשס"ה-2005

תקנות סדרי דין בועדת משמעת התשס"ה 2005

תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון) התשס"ד 2004

תקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד-2004

תצהיר מועמד (טופס 1)

כתב התחייבות מאת המאמן (טופס 2)

דין וחשבון תלת חודשי של מאמן לתקופה שמיום _______ עד ליום _______ (טופס 3)

יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין (טופס 4)

הודעה על גמר התמחות (טופס 5)

תקנות שמאי מקרקעין (ערר על בחינות), התשס"ב-2002

תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966

תקנות שמאי מקרקעין (כשירות ממלאי תפקידים), התשס"ג-2002

תקנות שמאי מקרקעין (ועדת פיקוח על הבחינות), התשס"ב-2002

כללי שמאי מקרקעין (פטור מבחינות), התש"ם-1979

תקנות שמאי מקרקעין (ועדת התמחות), התשס"ג-2002

הודעת שמאי מקרקעין, התשס"ג-2002

תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963

חוק שמאי מקרקעין, תשכ"ב-1962

כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות), התשמ"ו- 1985