דף הנחיות ודגשים לשמאים המגישים חוות דעת במסגרת הליכים לאישור תכניות חלוקה חדשה ו/או תכניות פינוי בי

 

תחום שמאות המקרקעין מהווה חלק בלתי נפרד מהליכי התכנון במדינת ישראל. לפיכך, על מנת
לטייב את עבודת מוסדות התכנון, מונו שמאי מקרקעין, מטעם השמאי הממשלתי הראשי (להלן:
השמ"ר), כיועצים לוועדות התכנון, של מינהל התכנון. תפקידם של השמאים הוא לסייע לחברי
מוסדות התכנון, לקבל החלטות על בסיס ידע נרחב ככל האפשר, בתחום עליו הם אמונים. לצורך
כך, בין יתר התפקידים, השמאים היועצים עורכים בקרה מקצועית על המסמכים השמאיים,
המוגשים לאישור הוועדות במסגרת הליכים לאישור תכניות. בהתאם להנחיית השמ"ר, הבקרה
נערכת לפי תקן 0.14 ,של מועצת שמאי המקרקעין, ומטרתה לוודא: שהמסמכים עונים על
הדרישות בהתאם לתקן 0.15 ולתקן 1.21 ,שהם עומדים ביתר הכללים שנקבעו בתקינה השמאית
וכללי השמאות המקובלים, ושהעקרונות והמסקנות בחוות הדעת סבירים. במסגרת הבקרה,
נבחנת ההתאמה גם להנחיות משפטיות של משרד המשפטים, היועץ המשפטי של הוועדה והחלטות
הוועדה, בהתאם לעניין.

 

מטרתו של מסמך זה היא לאפשר קידום תכניות הכוללות מסמכים שמאיים, על ידי יצירת שפה
משותפת אחידה, שתקל על השמאים שמגישים חוות דעת מקצועיות לבדיקת השמאים המייעצים,
ותקל על הבדיקה של השמאים המייעצים

 

 

דף הנחיות ודגשים לשמאים המגישים חוות דעת במסגרת הליכים לאישור
תכניות חלוקה חדשה ו/או תכניות פינוי בינוי.