ועדה מקצועית לכללי השמאות

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-9013243
03-9013243
052-3363410
15339013243
חברה
03-9547560
03-9323389
050-7107910
03-7553100
חברה
052-8356418
חבר
08-6288226/7
054-7663721
08-6288225