ועדת כספים והתקשרויות

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-6442484
03-6442485
גזבר הלשכה
054-2027485
חברה
052-2925144
חבר
03-6111888
054-2299792
03-6111887