ועדת השתלמויות מקצועיות

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר משותף/ת
050-3049010
0747660150
יו"ר משותף/ת
086104333
050-3717278
086104332
חברה
052-6271771
חבר
050-5662848
חבר
054-6394998
חבר
0502130223
03-6855566