גזבר ומורשי חתימה

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
גזבר הלשכה
054-2027485
מ"מ גזבר הלשכה ומורשה חתימה
052-3411917
052-3411917
153-523411917
153-523411917
מורשה חתימה
03-9347468
08-8583523
054-3300559
03-9347462
מורשה חתימה
02-5631083
02-5631083
052-8389398
02-5631028