מכרז פומבי מס' 10/2019 למתן שירותי שמאות לעיריית רמת גן ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

מכתב 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

לשכת שמאי המקרקעין

 

דף המידע