מכרז פומבי מס' 10/2019 למתן שירותי שמאות לעיריית רמת גן ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה