פרשנות התקנון לעניין התנהלות ועדת הביקורת לקראת ובעת האסיפה הכללית, 2018