קווים מנחים- פרק כה: סוגיות מיוחדות בשומות שמבוצעות עבור רשות מקרקעי ישראל