הסגת גבול מקצוע שמאות מקרקעין

 

פניית יו"ר הלשכה, אוהד דנוס

 

לגב' אתי שטרית- ראש מנהלת היחידות המקצועיות.

 

פניית יו"ר הלשכה

 

תשובת הלשכה המשפטית שהועברה על ידי אתי שטרית

 

להלן התשובה בכתב שהעבירה אלי הלשכה המשפטית.

 

"פעולה בניגוד להוראת סעיף 13 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א – 2001 (להלן: חוק השמאים), מהווה עבירה פלילית, ויכול שתיחשב אף עבירת משמעת בהתאם לחלופות השונות המוגדרות בסעיף 14א לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996 (להלן: חוק המתווכים). סעיף זה הוסף לחוק המתווכים לאחרונה במסגרת אגד סעיפים העוסקים ומגדירים לראשונה דין משמעתי למתווכים במקרקעין. ועדת משמעת, אשר מונתה בהתאם לסעיף 14ב לחוק המתווכים, צפויה להתחיל את פעילותה בקרוב. בהתאם לכך, במידה שבידיכם מידע אודות מתווכים העוברים על הוראת סעיף 13 לחוק השמאים, כנטען במכתבכם, באפשרותכם להגיש נגד מתווכים אלה תלונה במשטרה, ועם תחילת פעילותה של ועדת המשמעת - גם תלונה משמעתית אשר תוגש לתובע שימונה בהתאם להוראות סעיף 14יא לחוק המתווכים. התובע יברר את התלונה ויחליט האם יש מקום להגיש על יסודה קובלנה לוועדת המשמעת אם לאו.

 

יחד עם זאת, בהמשך לפנייתכם, ובתקווה שיהא בכך כדי למנוע את הצורך בהגשת תלונות כאמור, תפרסם רשמת המתווכים באתר האינטרנט של היחידה הודעה, המפנה תשומת ליבם של ציבור המתווכים לאיסור הקבוע בסעיף 13 לחוק השמאים בדבר ייחוד העיסוק והתואר וקוראת להם להקפיד על שמירתו".

 

לפני כחודשיים פרסמה רשמת המתווכים את ההודעה הר"מ באתר רשם המתווכים באינטרנט.  ההודעה פורסמה במדור חדשות ועדכונים:

 

"לתשומת לב ציבור המתווכים במקרקעין.

 

סעיף 13 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א – 2001, קובע הוראות בדבר ייחוד העיסוק והתואר של שמאי מקרקעין ועונשים החלים על מי שעובר על הוראות אלה.

לאחרונה הובא לידיעתנו אודות מתווכים במקרקעין אשר נטען כי פועלים בניגוד להוראות סעיף זה.

פעולה בניגוד להוראות הסעיף מהווה עבירה פלילית, ויכול שתיחשב אף עבירת משמעת בהתאם לחלופות המוגדרות בסעיף 14א לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996, ושתוביל לנקיטת אמצעי המשמעת הקבועים בחוק.

רשמת המתווכים קוראת לציבור המתווכים להקפיד על שמירת הוראות אלה במסגרת עבודתם".

 

 

ב ב ר כ ה

 

אתי שטרית

ר. מנהלת היחידות המקצועיות

טלפון:  6545910

 

להלן הלינק המפנה להודעת רשמת המתווכים בעניין:

http://index.justice.gov.il/Units/RashamHamtavchim/GeneralCollector/Pages/HODAHA.aspx