הערות לתזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס 103), התשע"ד - 2014