מכרז פומבי מס' 21404 למתן שירותי שמאות מקרקעין - רכבת ישראל

מכתבו של החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

לעו"ד רתם סלמן, רכזת התקשרויות לתשתיות ופיתוח, רכבת ישראל

 

מכתב