תוספת מידע מחירים בנושאי נדל"ן

פניית אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

לפרופ' דני פפרמן ולמר יואל פינקל

 

 

לנושא מדד המחירים לצרכן

 

 

מכתב