הערות לטיוטת הסכם התקשרות עם שמאי מקרקעין - שומה למשכנתאות הבנק הבינלאומי הראשון בע"ח