תקרת ביטוח אחריות מקצועית לשמאי בנק דיסקונט - ללא שינויתגובת גב' גלית גרינברג שמאית בנק דיסקונט לפניית גב' דליה עסיס יו"ר ועדת
בנקים ומר דני מור יו"ר ועדת ביטוח אחריות מקצועית, בעניין כיסוי לביטוח אחריות
מקצועית לשמאי בנק דיסקונט"
 
 
 
  

> שלום לכולם,

> הטענה המועלית במכתבכם נובעת מאי הבנה. המסמך שהועבר לשמאים מהווה נספח להסכם

> התקשרות בין הבנק לשמאים ועיקרו אישור חברת הביטוח לבנק על עריכת ביטוח.

> על חברת הביטוח למחוק ולשנות את האמור במסמך בהתאם לפוליסה הקיימת של השמאי.

> לידיעתכם, ישנם הרבה שמאים אשר כבר החזירו את המסמך כשהוא חתום על ידי חברת

> הביטוח, (כולל חברת ביטוח הראל) תוך ביצוע שינויים על גבי המסמך, והכל בהתאם

> לתנאי הפוליסה הקיימת וסכומי הכיסוי הביטוחי הקיימים.

>

> בברכה,

> גרינברג גלית

> שמאית בנק דיסקונט

>