תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

 

 

 

 

 חוזר מיסים 1037-11

 

 

לקוחות וידידים יקרים,

 בתאריך 7 למרס 2011 התקבל בכנסת תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשע"א – 2011, שתחולתו מיום 31/3/2011 (להלן- "התיקון").

 סעיף 1 לתיקון קובע כי במכירת זכות במקרקעין שתמורתה נקבעה בכסף בלבד, ואיננה דירת מגורים מזכה שהתבקש בגינה פטור ממס, יהיה הרוכש חייב להעביר לשלטונות מס שבח תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו ("מקדמה").

המקדמה תעמוד על 15% מהתמורה במקרה בו הנכס נרכש על ידי המוכר לפני 7 לנובמבר 2001 (המועד בו הופחתו שיעורי המס), או 7.5% במקרה שהנכס נרכש לאחר יום זה. סכום על חשבון המקדמה ישולם מכל תשלום שעל הרוכש לשלם בהתאם למועדי התשלום בחוזה המכירה, וזאת לאחר ששולם למוכר 40% מהתמורה.

 הנחיית רשות המסים שפורסמה לאחרונה (מצ"ב) קובעת כי בכל מקרה של רכישת זכות במקרקעין מקבלן, ישולם סכום של 7.5% מהתמורה. יחד עם זאת, במקרה של קבלן שקיבל אישור לפי סעיף 50, הרוכש לא יהיה מחויב בתשלום המקדמה. כידוע, קבלן יכול לקבל אישור לפי סעיף 50 באחת משלושה דרכים – אישור כללי, אישור לפרויקט או אישור פרטני.

 יודגש, כי לפי הנחיית רשות המסים, במקרה של רכישת נכס מקבלן שאין בידו אישור לפי סעיף 50, אולם חובו למס שבח הוקפא, עדיין חייב הרוכש בתשלום המקדמה. במקרה כזה יכול הקבלן להימנע מתשלום המקדמה אם יקבל אישור פרטני לפי סעיף 50, וזאת לפני המועד  החוקי שנקבע לתשלום המקדמה.

 מחלקת המסים של משרדנו תשמח לסייע בכל שאלה או הבהרה.

 מבזק זה והמידע הכלול בו נועדו למסירת מידע בלבד. אין לראות בתוכן הכלול בו כתחליף לייעוץ, חוות דעת או סקירת הדין הקיים לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למחלקת המסים במשרדנו.

 תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

  

·      בברכה

 

Crowe Horwath

עובדיה ולנשטין פיק ושות'

 

רואי חשבון