מכרז השמאי הממשלתי

שלום רב,

 מצ"ב נוסח מודעה שהתפרסמה בעיתון ביום 04/02/2011, ניתן לעיין בנוסח המודעה

המלא באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה שכתובתו מופיעה במודעה המצ"ב.

 ב ב ר כ ה,

 חנה נדב, מנהלת תחום (משאבי אנוש)

                            מכרז השמאי הממשלתי