ישיבת מועצת השמאים

לחברי לשכת שמאי מקרקעין שלום,

 

בשעה טובה השתתפנו לראשונה, כנציגיכם, בישיבת מועצת השמאים שנערכה אתמול.

נאמנים להתחייבותנו ובהתאם לתקנון הלשכה להלן דיווח תמציתי.

נקפיד לדווח לחברים לאחר כל ישיבה על תוכנה (ככל שהדבר לא פוגע בפעילות המועצה) וכן נתייחס להשלכות על חברי הלשכה.

בישיבה שנערכה ביום 04/08/2010 נדונו, בין השאר, הנושאים שלהלן:

1.      בחינות ההסמכה - לובנו נוהלי הכנת הבחינות ואורך הבחינה והוחלט על רענון הסילבוס של הבחינה ב'מבוא לתורת השמאות'.

2.       תלונה שהוגשה בגין אי פירוט מלא בשומה - כמתחייב מתקנות שמאי מקרקעין.

בעניין זה הוחלט להקפיד ולהחמיר ולפיכך מוצע לחברים להתייחס לתקנות ולהקפיד לפרט באופן מלא וראוי את המצב התכנוני והמשפטי.

3.       מהלך הישיבה דווח שמשרדי רישום המקרקעין נערכים לפתיחת מאגר ממוחשב של תקנונים ותשריטי רישום מפנקס הבתים המשותפים.

דבר זה יקל באופן משמעותי על עבודת השמאי ויאפשר שיפור רמת השומות וניתוח עסקאות באופן מקצועי ואמין. המידע שכיום ניתן בתוך לו"ז של כשבועיים ובצילומים יימסר מעתה לאלתר ובמדיה דיגיטלית (בשלב ראשון על דיסקט שניתן יהיה לרכוש במשרדי רישום המקרקעין ובשלב מאוחר יותר כשירות אינטרנטי). פיילוט ראשון של השרות צפוי להתחיל בתוך שבוע ימים בחלק מהמשרדים.

4.       הועלה לדיון נושא פירוט המידע, הניתן לעיון בדו"חות הפתוחים של מס שבח. פירוט זה איננו מספק וראוי לדעתנו להרחיבו משמעותית. נושא זה כבר נדון בעבר במועצה וטרם נמצא פיתרון מספק. בשלב זה לצערנו, אין בשורה בפינו.

 

בברכת חברים,

נורית ג'רבי

עדי צביקל