הצעות להיכלל במאגר שמאי מקרקעין

הצעות להיכלל במאגר שמאי מקרקעין וברשימת עתודה

לשם מתן שירותים למשרדי ממשלה

תשובות לשאלות ספקים

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יום ה', 4.2.2010

שעה 16:00

הצעות להיכלל במאגר שמאי מקרקעין - תשובות לשאלות ספקים

ועדת מכרזים - הצעות להיכלל במאגר