אתיקה מקצועית

לקוד ההתנהגות של שמאי המקרקעין יש חשיבות לרמת המקצוע ואמינותה בקרב הציבור. מכיוון שכך הותקנו בחוק שמאי המקרקעין, עוד בשנת 1966, תקנות לאתיקה מקצועית, הקובעות כללי התנהגות ומפרטות את המעשים המהווים התנהגות שאינה הולמת את המקצוע ואת המינימום הנדרש לדו"ח שומה שנערך ע"י שמאי מקרקעין.

 

מועצת השמאים הינה הגוף האחראי להמליץ לשר המשפטים על התקנת תקנות האתיקה ושינויים. בימים אלה מונחים לדיון על שולחן מועצת השמאים עדכונים וחידושים לכללי האתיקה הקיימים.

 

גם לשכת השמאים פועלת לגיבוש כללים מקצועיים ולטפל בבעיות אתיקה מקצועית. בתקנון הלשכה נקבעו סמכויותיה לקביעת כללים לאתיקה מקצועית ולטיפול בבעיות אלה. לשכת שמאי המקרקעין קבעה כללי התנהגות הכלולים כנספח לתקנון הלשכה אשר מוסיפים לתקנות האתיקה המקצועית שנקבעו ע"י שר המשפטים.

 

כללי האתיקה עוסקים הן בהוראות כלליות, כדוגמת הקפדה על הגינות ושמירה על נהלים המקובלים במקצוע, והן במחדלים ספציפיים כדוגמת יחסי שמאי - לקוח (גילוי נאות, שכ"ט, שידול); יחסי שמאי - חבר למקצוע; עבודה מקצועית (פרטי מינימום לדו"ח שומה).

 

עבירות על כללי האתיקה יכול שייחקרו על ידי מועצת השמאים ויכול שייחקרו בבית הדין של לשכת השמאים. למועצת השמאים ישנה הזכות להשעות שמאי מעיסוק במקצוע או למחוק אותו מפנקס שמאי המקרקעין, נוסף על התראה, או נזיפה. בית הדין של לשכת שמאי המקרקעין יכול להפסיק חברותו של חבר לשכה לתקופה קצובה או לצמיתות, נוסף על התראה, נזיפה, פרסום ההחלטה או תשלום הוצאות.

 

 

 כתבה: שושי שרביט-שפירא