הכשרה ורישום

שמאות מקרקעין מהווה מקצוע סטטוטורי על פי חוק שמאי מקרקעין תשס"א 2001 שהחליף את חוק שמאי מקרקעין התשכ"ב 1962 ואת פקודת מעריכי קרקע 1947.

דרישות המינימום לרישום בפנקס שמאי המקרקעין הינן כדלקמן:

1. השכלה אקדמאית.

2. עמידה בכל הבחינות של מועצת השמאים שבמשרד המשפטים.

3. סיום התמחות של שנה אחת, 40 שעות בשבוע.

 

הליך ההכשרה:

 

מועמד המבקש להירשם בפנקס שמאי המקרקעין חייב לעמוד בבחינות שעורכת המועצה בהתאם לכללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות), התשמ"ה-1985.

 

המועצה עורכת 10 בחינות, הנחלקות לשלושה שלבים: שלב הבחינות המוקדמות, שלב הבחינות הסופיות - חלק ראשון, ושלב הבחינות הסופיות - חלק שני.

 

בכל שלב נערכות בין אחת לשש בחינות בנושאים שונים, כפי שיפורט להלן: 

 

א.   הבחינות המוקדמות נערכות בנושאים הבאים: לוחות שומה, עריכתם והשימוש בהם; יסודות מדידה ומיפוי; יסודות התכנון והבניה; יסודות הכלכלה; יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית; סדרי שלטון ומשפט ומנהל בישראל.

 

ב.    הבחינות הסופיות - חלק א' נערכת בנושאים הבאים: עקרונות שומה חלק א'; חוקים ופקודות; עקרונות - שומה חלק ב'.  

 

ג.        הבחינות הסופיות -  חלק ב' נערכות בנושא שומה למעשה.

 

ניתן לגשת לבחינה השניה בנושא עקרונות שומה לאחר סיום מחצית מתקופת ההתמחות, ועמידה בהצלחה בבחינות הקודמות.

לבחינה הסופית - שומה למעשה ניתן לגשת לאחר סיום תקופת ההתמחות ועמידה בהצלחה בכל הבחינות הקודמות לה.