מטרות הלשכה

1. ארגון וייצוג שמאי המקרקעין על פי חוק שמאי המקרקעין.

2. שמירה על ענייני המקצוע.

3. ייצוג שמאי המקרקעין בפני כל גוף ורשות.

4. קביעה ושמירה על כללי התנהגות מקצועיים ופרסום גילויי דעת.

5. טיפול בהיבטי החקיקה של המקצוע.

6. הגברת המודעות למקצוע השמאות בציבור הרחב וברשויות השונות.

7. טיפוח יחסי חברות וכבוד בין חברי לשכה וייזום פעילות רווחה.

8. קיום ספריות, מועדונים, סמינריונים, כינוסים והשתלמויות במקצוע שמאות המקרקעין.

9. פעילות לאקדמיזציה של מקצוע שמאות המקרקעין.

10. הפקה של ספרות, עתונות, ביטאונים ועבודות מדעיות מקצועיות.