תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ו באדר א' התשס"ח (3 במרס 2008) והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השניה ולקריאה השלישית ביום כ"ט בסיון התשס"ח (2 ביולי 2008).
תיקון 84 לחוק התכנון והבניה