הצעות לגילויי דעת מס' 12 ומס' 13

הנדון: הצעות לגילויי דעת מס' 12 ומס' 13

בהתאם לסע' 49.2(ב) לתקנון הלשכה מובאות  בזאת להתייחסות חברי הלשכה שתי הצעות לגילויי דעת בנושאים הבאים:

- הצעה לגילוי דעת מס' 12: נתוני השוואה - איכותם וכמותם

- הצעה לגילוי דעת מס' 13: גישות שומה מקובלות והשימוש בהן

תגובות, הערות והארות יש להעביר למזכירות הלשכה לא יאוחר מיום 31/01/2007.

לאחר קבלת הערות החברים תדון הועדה שנית בהצעות ובהערות ותעבירן, בהתאם סע' 49.2(ד), לועד הלשכה לדיון ולאישור נוסף.

בברכת חברים,

אבי שנער, יו"ר הועדה

זוהר ברניר, חבר

יריב סיקרון, חבר

נעמי ספיר, חברה

אריה קמיל, חבר

שושי שרביט, משקיפה