חוק ההסדרים 2006

ט"ז סיון תשס"ו

‏12.06.2006

 

לכבוד,

חברות וחברי הלשכה

 

שלום רב,

 

הנדון: חוק ההסדרים 2006

 

לאחר דיונים ממושכים בועדות הכנסת ובסיועם המבורך של עדאלה ג'באלי, נורית ג'רבי, רונן וגנר, ארז כהן (בן זאב), אריה קמיל, עו"ד ענת בירן וד"ר יוסף פרוכטמן אושרו שינויים בחוק ההסדרים. החוק עצמו אמור להיכנס לתוקף ביום 01.07.2006.

 

להלן מובאים לידיעתכם עיקרי השינויים:

 

ועדות ערר חדשות לנושאי פיצויים והיטל השבחה

 

1.       בהתאם לס' 12ו המתווסף לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 יוקמו ועדות ערר חדשות לנושאי פיצויים והיטל השבחה.

 

2.       ההרכב של כל ועדה יכלול עו"ד כיו"ר, נציג מתכנן המחוז וכלכלן או שמאי מקרקעין אשר ימונו בכפוף להסדרת היבטי ניגוד עניינים.

 

3.       פנינו למשרד הפנים בבקשה כי יגדיר לנו מפרט של ניגודי עניינים אשר יידרש משמאי מקרקעין המעוניין להגיש מועמדות לועדות. עם קבלת מפרט כאמור נעבירו לחברי הלשכה ונבצע הרשמה במטרה להעביר לשר הפנים רשימת מועמדים לכהונה.

 

תיקון 53

 

1.       כזכור, תיקון 53 לחוק התכנון והבניה הרחיב את הפטורים מהיטל השבחה ב-3 מישורים:

 

א)     הרחבת הפטור להקדש.

 

ב)     הגדלת השטח הפטור של דירת מגורים מ-120 מ"ר ל-160 מ"ר.

 

ג)     ביטול הזיקה שבין ס"ק 19 (ג) (2) לבין ס"ק 19 (ג) (1) באופן שמכירה של דירת מגורים אינה מהווה מימוש, ללא כל תלות בזכויות הבניה הנוספות שחלות עליה.

 

2.       התיקון הוקפא בעקביות בחוקי ההסדרים, בחוק הנוכחי הוצע להאריך את ההקפאה עד לים 31.12.2008.

 

3.       בדיון שנערך בועדת הכספים אושרו השינויים במתכונתם הסופית כדלקמן:

 

א)     הפטור להקדש הורחב.

 

ב)     השטח הפטור של דירת מגורים הוגדל מ-120 מ"ר ל-140 מ"ר.

 

ג)     חודשה הזיקה שבין ס"ק 19 (ג) (2) לבין ס"ק 19 (ג) (1), מכירה של דירת מגורים תהווה מימוש בכפוף לפטור של 140 מ"ר.

 

4.       בוטלה מגבלת הזמן על התיקון, הנוסח המתוקן יהיה תקף מיום פרסומו והלאה.

 

 

                                                                                                            בכבוד רב,

 

                                                                                                             רן וירניק

                                                                                                יו"ר הלשכה