עקרונות לירידת ערך


1.      ועדת הערר רשאית להנחות את השמאי המכריע להתעלם מציפיות שאין להן בסיס עובדתי תכנוני, אפילו הוכח השווי שבו נסחרו המקרקעין לאורן של ציפיות אלו.

 

2.     סיכום דיון, תכתובות וסיכומים עם הולקחש"פ על הכנת תכנית איחוד וחלוקה אינם בגדר ציפיה סבירה מקום בו הם נעשו במטרה לפצות על הפגיעה הצפויה, נשוא התביעה לירידת ערך.

 

3.      קיימת אבחנה בין שטח המיועד להפקעה לדרך לבין שטח חקלאי עליו יחולו מגבלות קווי הבניין של הדרך, לגביו לא נפגע הפוטנציאל להיכלל בעתיד בתכנית איחוד וחלוקה.

 החלטה 463-458-04 רומאן ברג ואח נ הועדה המקומית ראשלצ