עדכון ההזמנה להציע הצעות


מובהר בזאת כי ככל שייפסקו הוצאות משפטיות לחבר לשכה אשר יישכור את שירותיו של עורך הדין עמו תתקשר הלשכה יהא סכום זה שייך לחבר הלשכה ולא לעורך הדין. עם זאת מוצע כי כל מתמודד יציע, בנוסף להצעה אותה הוא מציע, גם הצעה נוספת, בה ההוצאות שייפסקו על ידי בית המשפט יתקבלו על ידו.