הזמנה להציע הצעות

הזמנה להציע הצעות

 

לשכת שמאי מקרקעין בישראל (להלן: "הלשכה") מזמינה את ציבור עורכי הדין בישראל להציע הצעות למתן שרותי גבית חובות לציבור חברי הלשכה.

 

1.       את ההצעה רשאים להציע משרדי עורכי דין בלבד הכוללים לפחות שלושה עורכי דין ואשר לפחות לאחד מהם נסיון של שלוש שנים ומעלה במתן שירותי גביה.

 

2.       ההצעה תכלול את הפרטים הבאים:

 

א)       שם המשרד וכתובתו;

 

ב)     שמותיהם ונסיונם המקצועי המפורט של עורכי הדין המבקשים ליטול חלק בפעילות זו;

 

ג)     אזור הגביה בו מתחייב המציע להעניק שרותי גביה.

 

3.       מגישי ההצעות מתבקשים לקבוע את המחיר עבור שרותי הגביה באחוזים מגובה התביעה ובמדרגות הבאות:

 

א)       עד 1,499 ¤;

ב)       מ-1,500 ¤ ועד 3,499 ¤;

ג)       מ-3,500 ¤ ועד 5,999 ¤;

ד)       מ-6,000 ¤ ועד 9,999 ¤;

ה)       מ-10,000 ¤ ועד 99,999 ¤;

ו)        מ-100,000 ¤ ומעלה.

 

4.       המציע יהיה רשאי לקבל החזר הוצאות עד לגובה של 10% מן המחיר המוצע על ידו.

 

5.       הבחירה בין ההצעות תעשה בשקלול של גורמי האיכות וגורמי המחיר.

 

6.       למען הסר ספק, הלשכה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות לבחור את ההצעה הטובה ביותר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

7.       כמו כן הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבחור כמה מבין ההצעות ו/או לנהל מו"מ עם המציעים השונים.

 

8.       לאחר בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות יחתום/ו המשרד/ים הזוכה/ים על מכתב התקשרות.
 

9.       ההצעות יוגשו במעטפות סגורות למשרדי לשכת שמאי מקרקעין בישראל, רח' דיזנגוף 200, ת.ד. 2000 תל אביב 61019, עד ליום 20.04.06 בשעה 12:00, בצירוף שיק משוך לטובת לשכת שמאי מקרקעין בישראל ע"ס 100 ¤ (שלא יוחזרו) לכיסוי הוצאות המכרז.

                                                        

 

 

                                                               רן וירניק

                                                             יו"ר הלשכה