השמאי הממשלתי - ערר

הצוות שמונה במשרד המשפטים מזמין את הציבור להעביר עמדות לגבי מנגנוני ערר על החלטות השמאי הממשלתי בהשגות.

 

עמדת הלשכה לפיה אופן התנהלות הליכי ההשגה על שומות השמאי הממשלתי אינו ראוי התקבלה ע"י ועדת גדיש אשר המליצה על הקמת צוות שיבחן מנגנוני ערר על החלטות השמאי הממשלתי.

 

המלצות ועדת גדיש אומצו בהחלטת ממשלה ביום 19.06.05.

 

חברי הלשכה מוזמנים להעביר בכתב, עד ליום 07.10.05, את התייחסותם לעניין התנהלות הליכי ההשגה על שומות השמאי הממשלתי ואת הצעותיהם למנגנונים חלופיים לצוות בכתובת כדלקמן:

 

עליזה קן, עו"ד

ממונה בכירה (קניין-ייעוץ וחקיקה), מרכזת הצוות

רחוב סלאח א-דין 29

ת.ד. 49029 ירושלים 91490

alisak@justice.gov.il

 

רן וירניק

יו"ר הלשכה