גישות חישוב ל-49 ז'

ועדת הערר מחליטה על 2 דרכים לחישוב שוויו של בית המגורים ללא זכויות בניה נוספות: האחת, ע"פ שווי דירה בבנייה רוויה בסביבה בתוספת שווי החצר כחצר (בניגוד לגורם הפרטיות ע"פ בטאט), האחרת בפיצול אנכי - הפרדת התמורה בין המגרשים הרעיוניים, שווי הדירה יהיה שווי המגרש הפטור בתוספת שוויו של המגרש האחר כחצר.

וע 001270/01 מרים דורון נ מנהל מיסוי מקרקעין