רה-פרצלציה דו שלבית

בהקשר להקצאת זכויות הבניה אין לה לטענת אי השוויון על מה שתסמוך. אכן מתקיים אי שוויון פורמלי בהקצאה אך אין זה אי שוויון מהותי משום שהקצאת הזכויות מבחינה בין גורמים שאינם שווים. השונות נוצרה בשל שיקולים תכנוניים שאין עליהם השגה.

עתמ 1044/01 תמיר נ שר הפנים