מינוי שמאי מכריע נוסף

פסק הדין קובע כי השומה המכרעת שגויה מכיוון שלא הובאו בחשבון כראוי מאפייני הזכויות במקרקעין, ובכלל זה השונות בגורמי בעלות משותפת. כן נקבע כי תקופת הדחיה שלקח השמאי המכריע אינה ריאלית.

עמנ 238/04 בנין ירושלים נ הועדה המקומית