אושר גילוי דעת מספר 10

כניסתו לתוקף של תקן 15 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, מגדילה באופן ניכר את הצורך בשימוש אומדנים שמאיים ככלי לביסוס הערך שבו מוצגים נכסי נדל"ן בדוחות הכספיים של החברות. כניסתו לתוקף בעתיד של תקן 16 להערכת נכסי נדל"ן, תגביר מאוד את השימוש בהערכות נכסי נדל"ן לדוחות הכספיים.

השימוש באומדנים שמאיים לדווח כספי מחייבים את שמאי המקרקעין במתן חוות דעת מקצועיות, בלתי תלויות ובעלות אמינות וקריטריונים ציבוריים ברורים.

 

לשכת שמאי מקרקעין בישראל קובעת בזאת כללים לעניין אי תלותו של השמאי בעבודתו המקצועית וכן בדבר דרך הביצוע והגילוי המינימלי שעל שמאי המקרקעין לכלול בשומת מקרקעין המבוצעת לצורך דיווחים על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1986 (להלן: "חוק ניירות ערך").

ההנחיות המפורטות בגילוי דעת זה אינן באות לפגוע בהוראות כל דין, לרבות בהנחיות הרשות לניירות ערך. בכל מקרה של סתירה מפורשת בין האמור בגילוי דעת זה ובין הנחיות כל דין, יחולו הוראות הדין.

 

ההוראות בגילוי דעת זה הינן נדבך בצעדים אותן נוקטת לשכת שמאי מקרקעין בישראל, להבטחת אמינות שומות המקרקעין והבטחת השימוש הראוי בשומות אלה, וזאת במטרה לספק בידי הציבור כלים לבחינת מהימנות של אומדני שמאות המקרקעין.

גילוי הדעת בצירוף הצעת הסכם שיפוי ניתן לצפיה בשירותי הלשכה > פרסומים מקצועיים > גילויי דעת

אינג' יוסף רייטן

יו"ר הועדה לתקינה חשבונאית

 

טובי גרש

יו"ר הועדה המקצועית לכללי השמאות

 

רן וירניק

יו"ר הלשכה