ועדת בדיקה לכללי האתיקה

מדינת ישראל

משרד  המשפטים

מועצת שמאי המקרקעין

 

הנדון: כללי האתיקה של שמאי מקרקעין

  1. מועצת שמאי המקרקעין בודקת את הצורך בהתאמה של כללי האתיקה של שמאי המקרקעין כפי שהם קבועים בתקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966, לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001 (להלן – החוק). אגב בדיקה זו עלו מספר סוגיות אשר נראה שהיה מקום לבדוק אותן בצורה מעמיקה  יותר.  הסוגיות בהן מדובר הן: דרך קביעת שכר הטרחה של השמאי, עריכת שומות "חלקיות" וההסדר של השמאי המכריע.

 

  1. בסוגיה הראשונה  -  דרך קביעת שכר הטרחה של השמאים - עוסקת תקנה 8(1) אשר קובעת כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע גם "קביעת שכר או קבלת שכר לפי תוצאותיו של משפט הקשור בעניין שלגביו ניתן השירות, או לפי תוצאותיו של השירות שניתן". המועצה קיבלה פניות לשנות תקנה זו כך שגביית שכר טרחה לפי תוצאות לא תיחשב להתנהגות שאינה הולמת.

 

  1. הסוגיה השנייה – שומות "חלקיות" -  המועצה קיבלה פניות בהן נטען כי שמאים מסוימים עורכים שומות אשר אינן כוללות את כל הפרטים המנויים בתוספת לתקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966. מנגד, נטען שיש צידוק, במקרים מתאימים, לערוך שומות "חלקיות".

 

  1. הסוגיה  השלישית – השמאי המכריע – עלתה אגב הנושא של גביית שכר הטרחה, וכן בנושא חשש לניגוד עניינים של שמאים בהליך המתנהל בפני שמאי מכריע.

 

  1. לצורך בדיקת הסוגיות האמורות, מונתה ועדה שחבריה הם: מטעם המועצה - מר יעקב אודיש, מר אהרון אליהו, מר ציון אילוז גב' נורית ג'רבי, מר רונן וגנר והח"מ, מטעם משרד המשפטים – הגב' עליזה קן ומר עמית אשכנזי, מטעם משרד הפנים – מר יהודה זמרת והגב' לבנה אלונים.

 הגב' לימור ברוכים קיבלה על עצמה את ריכוז הוועדה.

 

  1. הוועדה מזמינה כל מי שיש לו היכרות עם סוגיות שעומדות על סדר יומה של הוועדה, כולן או חלקן, להתייחס לנושאים שונים הנוגעים לסוגיות אלו, או לסוגיות אחרות בכללי האתיקה.

 

  1. כל המעוניין בכך יוכל להעביר לעיון הוועדה התייחסות בכתב לכתובות המפורטות להלן. בנוסף, ניתן יהיה להודיע לוועדה ולתאם עימה גם מועד להתייחסות בעל פה.

 

  1. הכתובות הן:

מזכירות מועצת שמאי המקרקעין, רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, ת.ד 2667 מיקוד 91024; כתובת דוא"ל: shamaim@justice.gov.il ; פקס': 02-6244867; טלפון: 02-5696214/15/50.

 

                                                                                                                                                                                                                 

בברכה,

 

טנה שפניץ

יו"ר מועצת שמאי המקרקעין