פטור ממס על הכנסה מדירת מגורים

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשס"ד-2004*

הוראת השעה הוארכה עד סוף 2004.

הוראת השעה תחול גם בשנות המס 2005 ו-2006, ואולם -

(1) בשנת המס 2005 יקראו את סעיף 2(א) להוראת השעה כך,

שהתקרה הנקובה בו תעמוד על 75% מהתקרה שנקבעה לשנת 2004;
(2) בשנת המס 2006 יקראו את סעיף 2(א) להוראת השעה כך, שהתקרה הנקובה בו תעמוד על 50% מהתקרה שנקבעה לשנת 2004.

פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים