הסכמי רכישת קרקעות קק"ל

במסגרת פרוייקט שאני עוסק בו, הקשור לקרקעות ההתיישבות העובדת בתקופה שלפני קום המדינה, מצאתי בגנזך המדינה את ההסכם בין הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) לבין ממשלת ישראל. ההסכם עוסק ברכישת קרקעות שעמדו לרשות המדינה, לאחר מלחמת השחרור. להסכם מצורפות רשימות מחירי קרקעות באזורים שונים, העשויות להיות לעזר לחברינו, כנתונים אינדיקטיביים בלבד.

 

חומר רקע

 

עד קום המדינה רכשה הקק"ל כ - 942,000 דונם והחזיקה למעשה בכ - 50% מכלל הקרקעות שהיו בידי היהודים (כ - 1,800,000 דונם).

 

במהלך שנת 1949 העבירה ממשלת ישראל לקק"ל כ - 1,102,000 ד'. כ- 98.5% קרקעות חקלאיות והשאר קרקעות עירוניות. התשלום הכולל בגין קרקעות אלה היה כ - 23,500,000 ל"י.  המחירים ששילמה קק"ל עבור קרקעות אלה מפורטים בטבלה. באשר לקרקעות העירוניות - מצויינים גם מספרי גושים. רכישה זו כונתה המיליון הראשון.

 

לאחר שמרבית קרקעות המיליון הראשון יושבו, החליטה הנהלת הקק"ל לרכוש את המיליון השני (הנהלת הקק"ל שאפה שבידיה יהיו בסה"כ כ -  4,000,000 דונם). בשנת 1950 אישרה הממשלה מכירת כ - 1,272,000 דונם נוספים, כאשר שווין של הקרקעות הוערך במחיר כפול משווין של קרקעות המיליון הראשון. כן נדרשה קק"ל להשקיע 17.5% משווי הקרקע כהוצאות פיתוח.

עקב מחסור באמצעים כספיים, היה באפשרות קק"ל לרכוש רק כ- 250,000 דונם. וכיום מחזיקה הקק"ל בשטח כולל של כ - 2,300,000 דונם.

 

שווי/מחיר

 

טרם נכנסתי לבדיקה מעמיקה באם המחיר ששילמה קק"ל משקף את שווין האמיתי של הקרקעות. יש לזכור כי המדובר בשנותיה הראשונות של המדינה, בהן היו נהוגים "כללי משחק" כלכליים שונים בכל התחומים.

 

על סמך עסקאות בודדות של רכישת מקרקעין בשנתיים-שלוש שלפני קום המדינה, ובמספר השנים לאחר תום מלחמת השחרור, המצויות בידי - אני יכול להניח כי המחיר של הקרקעות שנרכשו במסגרת המיליון הראשון היו נמוכים בכ - 50% - 30 משווין האמיתי.  המחירים אשר שילמה קק"ל במסגרת המיליון השני היו בגבולות שווין האמיתי של הקרקעות, ולעתים ייתכן שהיה אף גבוה יותר.

 

כל מי שמוכן להעביר לי נתוני עסקאות באזורים המצויינים בטבלאות הרצ"ב, בשנים הסמוכות לפני ואחרי קום המדינה, יסייע לניתוח מעמיק יותר של הנתונים. בידי נתוני עסקאות של קרקעות בהתיישבות העובדת החל משנת 1907 ועד 1946 בכל רחבי הארץ. אשמח לסייע לחברי הלשכה, ולהעמיד את המידע לרשותם.

 

מחירון קרקעות קקל

 

                                                                        בברכה

 

                                                                      משה ברנע