FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פניה לקבלת הצעות לשני תפקידים (יועצים) לאגף שמאות במטה רשות מקרקעי ישראל.

 

 

 

חברות וחברים,

 

מצורפת פניה לקבלת הצעות לשני תפקידים (יועצים) לאגף שמאות במטה רשות מקרקעי ישראל.

 

  • יועץ לאגף שמאות במטה רשות מקרקעי ישראל בתחום מכרזים
  • יועץ לאגף שמאות במטה הרשות בתחום מחיר למשתכן

 

מכרזים

 

מחיר למשתכן

 

 

בברכה,
אביה מדמון
סגנית שמאית הרשות

 

 

|
|
|
|
|