FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

שיעור המימון בהלוואות לדיור

 

 

לכבוד לשכת שמאי מקרקעין בישראל,

לאחרונה קיבלנו פניה משמאי, בנושא הסדרת שיעור המימון להלוואות לדיור ע"י הפיקוח על הבנקים.

לאור כלליות הנושא, מצאנו לנכון לשלוח אליכם העתק מתשובתנו.

 

 

 

מכתב

|
|
|
|
|