FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

הערות לטיוטת הסכם התקשרות עם שמאי מקרקעין - שומה למשכנתאות הבנק הבינלאומי הראשון בע"ח

פניה לגב' נופיה אוחנה ,

מנהלת מחלקת משכנתאות

 

מכתב פניה

|
|
|
|
|