FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

דיווח מישיבת המועצה

   

לכבוד

חברי לשכת שמאי מקרקעין

בשבוע שעבר השתתפנו כנציגיכם, בישיבת מועצת השמאים.

נאמנים להתחייבותנו ובהתאם לתקנון הלשכה להלן דיווח תמציתי.

בישיבה שנערכה ביום 13.10.2010 נדונו, בין השאר, הנושאים שלהלן:

1.      תקן מספר 17.1 בדבר פרוט מזערי נדרש לשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווחים על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ולצורך יישום תקינה חשבונאית.

         התקן אושר בשינויים מינוריים.

2.      נדון הרכב הבחינות והוחלט על מתכונת קבועה לגבי כל בחינות ההסכמה תוך קביעת משקל של כל שאלה ושאלה.

בכוונתנו להעלות נושא מאגר המחירים והרחבת הנתונים בו בישיבת המועצה  הבאה.

 

                                                                                     בברכה,

   נורית ג'רבי                                עדי צביקל

 

 

|
|
|
|
|