FacebookEnglish
Menu

על המקצוע

מועצת השמאים

כללי

 

מועצת שמאי המקרקעין פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 ( להלן- החוק). המועצה מונה 11 חברים שהם: גב' נעמי זמרת, עו"ד ממונה על ענינים אזרחיים, פרקליטות המדינה - יו"ר המועצה. , גב' עליזה קן,מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין, מר טל אלדרוטי, השמאי הממשלתי הראשי, ד"ר יגאל צ'רני, מרצה בכיר בחוג לגאופגרפיה ולימוד סביבה, אונ' חיפה,  ד"ר דני בן-שחר, מרצה בכיר אוניברסיטת תל-אביב, מר אוהד דנוס, שמאי מקרקעין, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין, מר דותן דרעי, שמאי מקרקעין, מר עדי צביקל, שמאי מקרקעין, גב' אורנית קלרו, שמאית מקרקעין ראשית רשות המיסים, מר עמית אלון, שמאי מקרקעין, ממונה על הדיור הממשלתי מחוז תל-אביב והמרכז, מר ירון גרופמן, עו"ד, נציג ציבור.

 

תפקידיה העיקריים של המועצה הם:

1.       ניהול פנקס שמאי המקרקעין;

2.       עריכת בחינות הסמכה לשמאי מקרקעין;

3.       רישום מתמחים ופיקוח על התמחות בשמאות מקרקעין;

4.       טיפול בתלונות בגין התנהגות שאינה הולמת את מקצוע שמאות המקרקעין.

  

פירוט פעילות המועצה

 

עריכת בחינות

 

1.    המועצה עורכת 10 בחינות רישוי, הנחלקות לשלושה שלבים: שלב הבחינות המוקדמות (הכולל שש בחינות), שלב הבחינות הסופיות - חלק ראשון (הכולל שלוש בחינות), ושלב הבחינות הסופיות - חלק שני (הכולל בחינה אחת). המועצה עורכת כל בחינה בשני מועדים בשנה. כן מטפלת המועצה בעררים המוגשים לגבי כל הבחינות.

 

2.     הענקת פטורים מהבחינות המוקדמות על סמך לימודים קודמים.

 

התמחות

 

3.  פיקוח על התמחותם של מי שמתעתדים להיות שמאי מקרקעין על מנת לוודא שהמתמחים יקבלו את ההכשרה המקצועית הנדרשת.  בין היתר, מתכוונת המועצה לערוך בדיקות שדה במקומות התמחות לשם בחינת מידת התועלת שהמתמחה מפיק מעבודתו.

 

משמעת

 

4.   הפעלת ועדת תלונות שתפקידה לסייע בידי התובע לחקור תלונות משמעתיות על התנהגותם של  שמאי מקרקעין. במקרים המתאימים מגיש התובע קובלנה משמעתית לוועדת המשמעת שליד מועצת שמאי המקרקעין.

 

כללי

 

5.    דיון וטיפול בנושאים הנוגעים לשמאות מקרקעין, ובין השאר, ייזום ולווי הצעות חוק ותקנות שמוביל משרד המשפטים.

  

בעלי תפקידים במועצת שמאי המקרקעין

 

חברי המועצה

 

גב' נעמי זמרת, עו"ד ממונה על ענינים אזרחיים, פרקליטות המדינה - יו"ר המועצה.

גב' עליזה קן,מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין.

מר טל אלדרוטי, השמאי הממשלתי הראשי.

ד"ר יגאל צ'רני, מרצה בכיר בחוג לגאופגרפיה ולימוד סביבה, אונ' חיפה.

ד"ר דני בן-שחר, מרצה בכיר הפקולטה לארכיטקטורה ובנינוי ערים בטכניון.

מר אוהד דנוס, שמאי מקרקעין, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין,

מר דותן דרעי. שמאי מקרקעין.

מר עדי צביקל, שמאי מקרקעין.

גב' אורנית קלרו, שמאית מקרקעין ראשית רשות המיסים.

מר עמית אלון, שמאי מקרקעין, ממונה על הדיור הממשלתי מחוז תל-אביב והמרכז.

מר ירון גרופמן, עו"ד, נציג ציבור.

 

 

מזכירות המועצה

 

שלמה מרלה, מזכיר המועצה

איריס שם-טוב, סגנית מזכיר המועצה

אביבה טובי 

מירית כהן

ליאת פז

עינת פפר

תהילה פוזאילוב

 

תובע 

 עו"ד אסף שטרן

 

 

וועדת משמעת

 

גב' עדנה הראל פישר, עו"ד, יו"ר הוועדה

מר אייל מידן, שמאי מקרקעין

גב' לבנה אשד, שמאית מקרקעין

 

וועדות המועצה

 

וועדת תלונות

בוחנים ורכזי בחינות

וועדות פיקוח על הבחינות

וועדות ערר על הבחינות

ועדת התמחות

וועדת סילבוס

 

|
|
|
|
|