FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

תיקון 24 לחוק הגנת השכר

לחברים שלום,

ביום 1.2.09 נכנס לתוקפו תיקון 24 לחוק הגנת השכר.

אנו מוצאים לנכון להעביר לעיונכם ולידיעתכם את החוק שפורסם ואת פירוט השלכותיו על בעלי עסקים,
מפאת המשמעות הרבה שיש לתיקון לגבי כל מעסיק, גם אם הוא מעסיק עובד אחד בלבד.


לחץ כאן...
תיקון 24 לחוק הגנת השכר
חוק הגנת השכר- תיקון 24- להב

 

|
|
|
|
|