FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ו באדר א' התשס"ח (3 במרס 2008) והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השניה ולקריאה השלישית ביום כ"ט בסיון התשס"ח (2 ביולי 2008).
תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

|
|
|
|
|