FacebookEnglish
Menu

הצטרפות לרשימת תפוצה

חברים יקרים,

ביום 1/6/2008 פורסם תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. על פי התיקון, אשר יכנס לתוקפו ביום 1/12/2008, שיגור "דבר פרסומת" באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, מחייבות קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הנמען.
מבלי להידרש לשאלה המשפטית האם חל החוק על הודעות הלשכה, מצאנו לנכון לפנות אליכם על מנת לקבל את הסכמתכם לקבלת הודעות שונות מן הלשכה.
בצד פעילות הלשכה לקיום מפעלים מקצועיים ותרבותיים, כגון ימי עיון, כנסים, השתלמויות וכיו"ב, קיימת פעילות לרווחתם של החברים כגון הצטרפות למועדון צרכנות ופרסום מבצעים מיוחדים לחברים. חלק מפעילות הלשכה כרוכה בתשלום ואולם, כידוע לכם, אין כוונותיה של הלשכה בפעילויותיה מסחריות למטרות רווח.
נבקש להבהיר כי קבלת הסכמתכם הינה הכח המניע את כל הפעילות ומסייעת בידנו לקיימן, עבורכם, בעלויות נמוכות יותר. משכך נדרשים לנו שיתוף הפעולה והנכונות מצידכם. יתרה מכך, הפצת הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני הינה הדרך היעילה, הזולה וידידותית לסביבה.
משכך, נודה עבור קבלת הסכמתך באמצעות לחיצה על לחצן "אני מסכים" ובמילוי הפרטים. 

בברכה,
 יו"ר וחברי לשכת שמאי המקרקעין

שם
אימייל
|
|
|
|
|