FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

עדכון ההזמנה להציע הצעות


מובהר בזאת כי ככל שייפסקו הוצאות משפטיות לחבר לשכה אשר יישכור את שירותיו של עורך הדין עמו תתקשר הלשכה יהא סכום זה שייך לחבר הלשכה ולא לעורך הדין. עם זאת מוצע כי כל מתמודד יציע, בנוסף להצעה אותה הוא מציע, גם הצעה נוספת, בה ההוצאות שייפסקו על ידי בית המשפט יתקבלו על ידו.
|
|
|
|
|