FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

נציגי ציבור בוועדות הזכאות

בהתאם לפניית שרת המשפטים, מוצע בזאת לחברי הלשכה להציג את מועמדותם לכהן כנציגי ציבור בוועדות הזכאות אשר מוקמות על פי חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה - 2005.

 

הכשירויות הנדרשות הינן כדלקמן:

 

o      ותק מקצועי של 10 שנים

o      אי-קירבה משפחתית לתושב מהישובים המפונים

o      תינתן עדיפות לשמאים שאינם מועסקים ע"י המדינה

o      אי חברות בגוף בוחר (מרכזי מפלגות)

o      השמאי/ת אינו מכין חוות דעת בעבור מפונים, במישרין או בעקיפין

o      נדרשת השתתפות שוויונית של נשים במועמדים (50%)

 

המועמדים שיבחרו יידרשו להשתתף בישיבות הועדות בהיקף של יום בשבוע (כ-4 שעות כל ישיבה ואופציה להארכה). בעבור כל ישיבה ישולם סך של 600 ¤ בתוספת של 125 שעה לשעה שמעבר ל-4 שעות.

 

המעונינים מתבקשים להעביר אלי קורות חיים עד ליום 01.06.2005.

 

 

                                                                                                 בכבוד רב,

 

                                                                                                  רן וירניק

                                                                                                יו"ר הלשכה

|
|
|
|
|