FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

רשלנות במסירת מידע תכנוני

מידע תכנוני שגוי נמסר בע"פ, האם קיימת רשלנות ? בית המשפט קובע מבחנים לקיומה של רשלנות בנסיבות אלו:

1. נותן המידע צריך להיות מודע לאפשרות ההסתמכות של מקבל  המידע.

2. יכולת הצפיה היא תנאי להטלת אחריות.

3. מידע שהתקבל בפגישה מזדמנת מחייב פחות מזה שהתקבל בפגישה קבועה מראש.

4. מקבל המידע צריך לנהל תרשומת או לבקש מסמכים בכתב.

5. קיימת חשיבות במסירת מטרת קבלת המידע למוסר המידע.

6. עדיפה קבלת המידע בכתב.

לעניין הנזק קובע פסה"ד כי ככל שתוכח רשלנות, הפיצוי יהיה על ההסתמכות: ההפרש בין המחיר ששולם לבין שווי הנכס ללא ההסתמכות.

תא 060906/03 קנדיל נ הועדה המקומית

|
|
|
|
|